بازدید دکتر کوروش یوسفی از پروژه دنیای آرزو

بعد از ظهر امروز دکتر کوروش یوسفی ساداتی، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر ساری در پروژه دنیای آرزو حضور یافته و از جبهه های مختلف کاری پروژه بازدید کردند.

  • 10 مهر ماه 1396
  • 10393

بازدید دکتر کوروش یوسفی از پروژه دنیای آرزو

بعد از ظهر امروز دکتر کوروش یوسفی ساداتی، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر ساری در پروژه دنیای آرزو حضور یافته و از جبهه های مختلف کاری پروژه بازدید کردند.

  • 10393 |
  • 10 مهر ماه 1396