بازدید بخشدار مرکزی ساری از دنیای آرزو

صبح امروز آقای رمضان رضایی راد، بخشدار مرکزی ساری در پروژه دنیای آرزو حضور یافته و از جبهه های مختلف کاری پروژه بازدید کردند.

  • 13 شهریور ماه 1396
  • 16297

بازدید بخشدار مرکزی ساری از دنیای آرزو

صبح امروز آقای رمضان رضایی راد، بخشدار مرکزی ساری در پروژه دنیای آرزو حضور یافته و از جبهه های مختلف کاری پروژه بازدید کردند.

  • 16297 |
  • 13 شهریور ماه 1396